วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis.

The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

 

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่
6 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมจองบริวารกฐิน ชุดใหญ่ หรือ ชุดเล็กตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถามได้ที่
314 839 3115 หรือคณะกรรมการจัดงาน

ประธานจัดงาน
น.พ. คงศักดิ์ ตันไพจิตร

รองประธาน
คุณสมสมัย วนดิลก
คูณนภาพร เทเลอร์

You are cordially invited to join us on 2022 Annual Katin Festival
Sunday November 6, 2022
Please Click on Donate to Make a Donation to Wat Phrasriratanaram