บรรยายโดย พระธรรมปิฏก
         (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)


ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธธรรม
เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ     
ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลก
หัวใจธรรม_จากจุดศูนย์กลาง
โพธิพฤกษ์-โพธิญาณ
จุดเริ่มของแผ่นดิน
ถ้าสังเวชเป็นก็จะเห็นธรรม
ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์
ทางสายกลาง_เพื่อชีวิตที่ดี
รักษาธรรมคือรักษาความเป็นมนุษย์
การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือจะก้าวหน้าไป
อย่าแค่มารวมศูนย์แต่ต้องขึ้นให้สูง
สุขที่สมาน_ประสานกับรักที่แท

จะอยู่กันดีด้วยหลักการ หรือ ต้องคุมกันด้วยอาญา
ทำบุญให้คุณพ่อ
วิสาขบูชา_เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา